• narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • fluid screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • style1 color
  • style2 color
  • style3 color

GI?I THI?U V? TR??NG

Tr??ng M?m Non TU?I TH?N TIÊN n?m trong khuôn viên r?ng rãi, thoáng mát, yên t?nh v?i c? s? v?t ch?t hi?n ??i, ?áp ?ng ???c chu?n m?m non ch?t l??ng cao.

SÂN CH?I:

* R?ng rãi, thoáng mát v?i nhi?u ?? ch?i ngoài tr?i ?a d?ng, hi?n ??i, ki?u dáng m?i, phù h?p cho tr? ch?i ??ng th?i rèn luy?n th? l?c và s?c kh?e cho tr?.

PHÒNG H?C:

* ??y ?? ánh sáng, h? th?ng ?i?u hòa, qu?t ... ??m b?o phòng h?c ???c thoáng mát, s?ch s?.

* Phòng h?c ???c trang trí hi?n ??i phù h?p v?i t?ng l?a tu?i c?a tr?.

* C? s? v?t ch?t hi?n ??i, ti?n nghi ??m b?o tr? ???c h?c t?p và ngh? ng?i trong ?i?u ki?n t?t nh?t.

* D?ng c? h?c t?p, ?? ch?i cho cá nhân và t?p th? hi?n ??i, phong phú, ch?t l??ng cao, ??m b?o an toàn cho tr?.

* Các ?? dùng cá nhân c?a tr? ???c s? d?ng ??c l?p cho t?ng tr? và ???c qu?n lý s? d?ng khoa h?c, s?ch s?.

* H? th?ng camera quan sát hi?n ??i giúp ph? huynh có th? tr?c ti?p quan sát toàn b? các ho?t ??ng trong ngày c?a tr?.

NHÀ B?P:

* H? th?ng b?p ?n 1 chi?u hi?n ??i, ??m b?o ??t tiêu chu?n v? an toàn v? sinh th?c ph?m.

* Ngu?n th?c ph?m ???c cung c?p t? siêu th?.

* Th?c ??n ?a d?ng, ??y ?? dinh d??ng và h?p kh?u v? tr?.

* Trang b? ??y ?? t? l?nh, t? mát, t? b?o qu?n th?c ph?m ... ??m b?o tuy?t ??i an toàn th?c ph?m.

PHÒNG Y T?:

* Ph?c v? vi?c ch?m sóc s?c kh?e hàng ngày cho tr?.

* T? v?n dinh d??ng và ch?m sóc toàn di?n s?c kh?e tr?.

 

Ch??ng trnh d?y

Cha m? c?n bi?t

Hnh ?nh tr??ng

dscn4021.jpg

Ng??i dng tr?c tuy?n

Hiện có 3 khách Trực tuyến